Tung Chun


Tung Chun Hoi Sin Sauce 400g

Tung Chun

Tung Chun Hoi Sin Sauce 400g

SKU: 726003022176

Tung Chun Soy Bean BBQ Sauce 227g

Tung Chun

Tung Chun Soy Bean BBQ Sauce 227g

SKU: 11378

Plum Sauce Tung Chun 2250g

Tung Chun

Plum sauce bulk 2250g (5lb) can

SKU: 100300

Tung Chun Potato Starch 500g

Tung Chun

Tung Chun Potato Starch 500g

SKU: 4891031027014

Tung Chun Peking Duck Sauce 227g

Tung Chun

Tung Chun Peking Duck Sauce 227g

SKU: 11377

Tung Chun Hoi Sin Sauce 2.25kg

Tung Chun

Tung Chun Hoi Sin Sauce 2.25kg

SKU: 726003022183


Contact us

Phone: (03) 5444 5888